select
select
Saue vald alates 2012
 • DOKUMENDID
  • Otsi
  • Saue vald alates 2012Saue vald alates 2012
  • 1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega1-1 Volikogu istungite protokollid lisadega
  • 1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid1-2 Volikogu istungi päevakorra projektid
  • 1-4 Volikogu otsused1-4 Volikogu otsused
  • 1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid1-6 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
  • 1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega1-7.1 Revisjonikomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega1-7.2 Sotsiaalkomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega1-7.3 Maa- ja planeeringutekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega1-7.4 Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega1-7.5 Hariduskomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega1-7.6 Elukeskkonnakomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega1-7.7 Kultuuri- ja noorsootöökomisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega1-7.8 Kogukondade komisjoni protokollid lisadega
  • 1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega1-7.9 Spordikomisjoni protokollid lisadega
  • 2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid lisadega
  • 2-2 Vallavalitsuse määrused2-2 Vallavalitsuse määrused
  • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 4-10 Vara arvestuse dokumendid4-10 Vara arvestuse dokumendid
  • 4-11.1 Teenuse osutamise lepingud4-11.1 Teenuse osutamise lepingud
  • 4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud4-11.2 Sotsiaalteenuste osutamise lepingud
  • 4-11.3 Kasutuslepingud4-11.3 Kasutuslepingud
  • 4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud4-11.4 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise lepingud
  • 4-11.5 Võõrandamislepingud4-11.5 Võõrandamislepingud
  • 4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud4-11.6 Kinnisasjade võõrandamislepingud
  • 4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud4-11.7 Kindlustuslepingud ja laenulepingud
  • 4-11.8 Halduslepingud4-11.8 Halduslepingud
  • 4-11.9 Toetuse andmise lepingud4-11.9 Toetuse andmise lepingud
  • 4-11.10 Toetuse saamise lepingud4-11.10 Toetuse saamise lepingud
  • 4-11.11 Koostöölepingud4-11.11 Koostöölepingud
  • 4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped4-11.12 Muud lepingud ja kokkulepped
  • 5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks5-2 Käskkirjad puhkusele lubamiseks
  • 5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks5-3 Käskkirjad lähetusse saatmiseks
  • 6-1 Üldkäskkirjad6-1 Üldkäskkirjad
  • 6-2 Volikirjad ja tunnistused6-2 Volikirjad ja tunnistused
  • 6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid6-7 Dokumentide hävitamise ja üleandmise-vastuvõtmise aktid
  • 6-8 Arhiivikirjeldused6-8 Arhiivikirjeldused
  • 6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega6-9 Vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtu aktid lisadega
  • 6-16 Siseauditi lõpparuanded6-16 Siseauditi lõpparuanded
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-8 Raieload9-8 Raieload
  • 10-5 Kaeveload10-5 Kaeveload
  • 11-2 Reklaami paigaldusload11-2 Reklaami paigaldusload
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad13-6 Sotsiaaltoetuste väljamaksmise kinnitatud nimekirjad
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
  • 16-7 Valimiskomisjoni otsused16-7 Valimiskomisjoni otsused
 • KIRJAVAHETUS
  • Otsi
  • 1-5 Volikogu kirjavahetus1-5 Volikogu kirjavahetus
  • 2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega2-6 Kirjavahetus omavalituste ja omavalitsusliitudega
  • 3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes3-1 Kirjavahetus munitsipaalvara haldamise küsimustes
  • 3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes3-2 Kirjavahetus munitsipaalosalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute küsimustes
  • 3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes3-3 Kirjavahetus riigihangete küsimustes
  • 4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes4-1 Kirjavahetus finantsplaneerimise ja raamatupidamise küsimustes
  • 4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded4-2 Valla poolt eraldatud sihtfinantseeringute projektitaotlused ja aruanded
  • 4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud4-3 Vallale eraldatava sihtfinantseeringu projektide toimikud
  • 4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid4-4 Kohalike maksude deklaratsioonid
  • 5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes5-6 Kirjavahetus personalitöö, töökeskkonna ja tööohutuse küsimustes
  • 6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes6-3 Kirjavahetus teenistuse ja asjaajamise korraldamise küsimustes
  • 6-4 Kirjavahetus kohtutega6-4 Kirjavahetus kohtutega
  • 6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon6-18 Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon
  • 7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes7-1 Kirjavahetus ruumilise planeerimise küsimustes
  • 7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes7-2 Kirjavahetus ehitusküsimustes
  • 7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes7-3 Kirjavahetus muinsuskaitse küsimustes
  • 7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused7-4 Detailplaneeringu algatamise taotlused
  • 7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon7-7 Nõlvaku piirkonna lasteaia ehitusega seonduv dokumentatsioon
  • 7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid7-8 Projekteerimistingimuste taotlemisega seotud dokumendid
  • 7-10 Ehitusuuringute tulemused7-10 Ehitusuuringute tulemused
  • 8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes8-1 Kirjavahetus maakorralduse, maakasutuse ja maamaksu küsimustes
  • 8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused8-2 Maamaksu soodustuse ja vabastuse avaldused
  • 8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes8-3 Kirjavahetus kohanimede määramise küsimustes
  • 8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes8-4 Kirjavahetus maa- jaa omandireformi küsimustes
  • 9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes9-1 Kirjavahetus jäätmehoolduse ja keskkonnakaitse küsimustes
  • 9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks9-2 Avaldused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
  • 9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes9-3 Kirjavahetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni küsimustes
  • 9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes9-4 Kirjavahetus elamu- ja kommunaalmajanduse küsimustes
  • 9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes9-5 Kirjavahetus haljastus- ja heakorraküsimustes
  • 9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes9-6 Kirjavahetus koerte ja kasside pidamise küsimustes
  • 9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid9-7 Asendusistutuse garantiikirjad ja aktid
  • 10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes10-1 Kirjavahetus teede korrashoiu, liikluskorralduse ja avaliku kasutuse küsimustes
  • 10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes10-2 Kirjavahetus ühistranspordi korraldamise küsimustes
  • 10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes10-3 Kirjavahetus teede ja tänavavalgustuse projekteerimise ja ehitamise küsimustes
  • 10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload10-6 Tee-ehitus ja teekasutusload
  • 11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes11-1 Kirjavahetus ettevõtluse, kaubanduse, metsa- ja põllumajanduse küsimustes
  • 11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid11-3 Majandustegevuse registri alusdokumendid
  • 12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes12-1 Kirjavahetus avaliku korra tagamise, järelevalve teostamise ja väärtegude menetlemise küsimustes
  • 12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused12-2 Avaliku ürituse korraldamise taotlused
  • 13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes13-1 Kirjavahetus sotsiaalse kaitse ja tervishoiu küsimustes
  • 13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes13-2 Kirjavahetus alaealiste komisjoni küsimustes
  • 13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes13-3 Kirjavahetus tahtevastasele psühhiaatrilisele ravile ja erihooldusele suunamisega seotud küsimustes
  • 13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes13-4 Kirjavahetus eestkoste seadmise ning hooldus- ja vanemaõiguste muutmise küsimustes
  • 13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused13-5 Sotsiaaltoetuste taotlused
  • 14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes14-1 Kirjavahetus lasteaedade küsimustes
  • 14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes14-2 Kirjavahetus koolide küsimustes
  • 14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes14-3 Kirjavahetus kultuuri-, vabaaja ja noorsootöö küsimustes
  • 14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes14-4 Kirjavahetus huvihariduse küsimustes
  • 15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes15-4 Kirjavahetus rahvastiku arvestuse küsimustes
  • 16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes16-1 Kirjavahetus valimiste ja rahvaküsitluste küsimustes
 • ASJAD
  • Otsi
  • 1 Volikogu tegevus1 Volikogu tegevus
  • 2 Vallavalitsuse tegevus2 Vallavalitsuse tegevus
   • 2-3 Vallavalitsuse korraldused2-3 Vallavalitsuse korraldused
  • 3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine3 Munitsipaalvara haldamine ja riigihangete korraldamine
  • 8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine8 Maakorraldus, kohanimede määramine ja omandireformi korraldamine
  • 16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid16-6 Valimiskomisjoni koosolekute protokollid
Amphora KOV
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
NumberPealkiriRegistreeritud
    
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
4-11.1/63/2015-4Erialase vastutuskindlustuse poliis_Teelahendused OÜ_Poliis_EE18-52-00000001-006.02.2018
4-11.1/164/2017-6Ehitus5ECO OÜ_ehitusaegse garantiitagatise vabastamine02.02.2018
 4-11.1/150/2015-4Kasesalu 16_ Ääsmäe PK juurdeehitusega seotud lisad01.02.2018
 4-11.1/181/2013-51_Lepingu muutmine_Velmet_ 2018_L501.02.2018
4-11.1/436/2016-6Teenuse Ü_V akt_09-P17002_Vatsla tee JJT Tellija 131.01.2018
 4-11.8/249/2014-1Kokkuleppe lisa_Koru_150118_nr 4-11.8_249_201431.01.2018
 4-11.1/168/2012-1Muudatus lep.partneri andmetes_AS Elif30.01.2018
 4-11.1/436/2016-5Vatsla leppetrahv_Saue VV keeldumine määrasid vähendada10.01.2018
 4-11.1/436/2016-4Vatsla tee leppetrahv_vastus töövõtjalt10.01.2018
 4-11.1/436/2016-3leppetrahvi määramise akt10.01.2018
 4-11.1/164/2017-4VASTAKT Ääsmäe08.01.2018
 4-11.10/437/2017-1Lisad 1 ja 2_Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping Saue vallaga_10_437_201708.01.2018
 2-1/2017Saue Vallavalitsuse 27. detsembri 2017. aasta korralise istungi protokoll31.12.2017
 2-1/2017Saue Vallavalitsuse 20. detsembri 2017. aasta korralise istungi protokoll31.12.2017
  Rahaleht_393-2017_ülekandega29.12.2017
  Rahaleht_392-2017_ülekandega29.12.2017
  Rahaleht_391-2017_ülekandega29.12.2017
  Rahaleht_390-2017_ülekandega29.12.2017
  Rahaleht_389-2017_ülekandega29.12.2017
  Rahaleht_388-2017_ülekandega29.12.2017
Väljaminev
Sissetulnud
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
 Number PealkiriSaaja/saatja asutusSaaja/saatja isikRegistreeritudSaatmisviisSaaja/saatja vastutav isik
         
Data pager
Data pager
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
 13-5/4972 Lasteaia kohatasu soodustus K.L.29.12.2017e-postBirgit Tammjõe-Tulp
 10-1/3111-3 Teede järelevalve järelkontrolli vaatluse ja mõõtmiste protokollMaanteeamet 29.12.2017e-postIndrek Brandmeister
 4-2/4634-3 Vanamõisa matakaraja investeeringuprojektistMTÜ Vanamõisa külaKatrin Krause29.12.2017e-postKati Oolo
 13-5/4971 Õpilase tasuta sõidu õiguse taotlus rongiliinidel K.M.29.12.2017DVKSirli Sõstar-Peerna
 13-5/4970 Õpilase sõidukulude kompenseerimine  29.12.2017DVKSirli Sõstar-Peerna
 13-5/4969 Lasteaia kohatasu soodustus M.E.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4968 Lasteaia kohatasu soodustus E.T.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4967 Lasteaia kohatasu soodustus A.V.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4966 Lasteaia kohatasu soodustus K.K.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4965 Lasteaia kohatasu soodustus M.V.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4964 Lasteaia kohatasu soodustus L.A.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4963 Lasteaia kohatasu soodustus M.R.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4962 Lasteaia kohatasu soodustus J.E.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4961 Lasteaia kohatasu soodustus A.L.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4960 Lasteaia kohatasu soodustus P.S.29.12.2017DVKBirgit Tammjõe-Tulp
 13-5/4959 Sõidusoodustus rongiliinidel M.S.29.12.2017e-postSirli Sõstar-Peerna
 13-5/4958 Õpilase tasuta sõidu õiguse taotlus rongiliinidel E.G.29.12.2017DVKSirli Sõstar-Peerna
 13-5/4957 Õpilase tasuta sõidu õiguse taotlus rongiliinidel E.G.29.12.2017DVKSirli Sõstar-Peerna
 8-3/4956 Kohanimede määramineRahandusministeerium 29.12.2017e-postAime Renser
8-1/4774-1 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kalda tee L2: vastuskiriLEONHARD WEISS ENERGY ASTaimi Tiisler29.12.2017  
  ASJAD
 
Data pager
Data pager
123
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
PealkiriRegistreeritud
  
Data pager
Data pager
123
Lehekülje suurus
PageSizeComboBox
select
19.11.2017 koosolek19.11.2017 22:54
2016. aasta maamaksu maksuvabastuse saajate nimekirja kinnitamine13.01.2016 17:07
Hüüru küla Talli maaüksuse ostueesõigusega erastamise võimaldamine13.01.2016 16:54
Eelnõu 15.12.2015 - Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine20.11.2015 11:02
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine-eelnõu 27.10.201502.10.2015 11:15
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine 06.10.2015 eelnõu11.09.2015 10:05
Laagri alevikus asuvatele tänavatele nime määramine03.07.2015 11:29
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine26.06.2015 11:23
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine-07.07.12.06.2015 10:38
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine - eelnõu 16.06.201522.05.2015 09:44
Vanamõisa külas kohanime määramine15.05.2015 11:45
Veskitammi 413.05.2015 11:24
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine17.04.2015 10:50
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine27.03.2015 11:50
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine23.02.2015 11:21
Saue vallas Vanamõisa külas asuva Rõika tänav L1 transpordimaa kinnistu tasuta Saue vallale omandamine30.10.2014 14:05
Projekteerimistingimuste määramine Ääsmäe küla Kaseurva tee 5 ja 7 ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusprojekti koostamiseks24.10.2014 10:50
Lähiaadresside muutmine03.10.2014 09:46
Saue valla katastriüksuste lähiaadresside muutmine05.09.2014 11:56
Kõrtsi maaüksuse ostueesõigusega erastamise võimaldamine29.08.2014 11:41